69 χρόνια δημιουργικής πορείας

Προγράμματα Διαγωνισμάτων

 • Αρχική
 • Προγράμματα Διαγωνισμάτων
 • Γ' Γυμνασίου
 • Α' Λυκείου
 • Β' Λυκείου
 • Γ' Λυκείου
 • Αποφοίτων

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα Γ' Γυμνασίου

 • 08/10/2023Μαθηματικά
 • 19/11/2023Νεοελληνική Γλώσσα
 • 03/12/2023Μαθηματικά
 • 21/01/2024Νεοελληνική Γλώσσα
 • 04/02/2024Μαθηματικά
 • 10/03/2024Νεοελληνική Γλώσσα
 • 31/03/2024Μαθηματικά
 • 28/04/2024Νεοελληνική Γλώσσα

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Α' Λυκείου

Μαθήματα Α' Λυκείου

 • 01/09/2023Γεωμετρία
 • 02/09/2023Φυσική
 • 10/09/2023Χημεία
 • 17/09/2023Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Άλγεβρα
 • 22/10/2023Φυσική
 • 05/11/2023Χημεία
 • 19/11/2023Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Γεωμετρία
 • 17/12/2023Φυσική
 • 14/01/2024Χημεία
 • 21/01/2024Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Άλγεβρα
 • 18/02/2024Φυσική
 • 03/03/2024Χημεία
 • 10/03/2024Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Γεωμετρία
 • 14/04/2024Φυσική
 • 21/04/2024Χημεία
 • 28/04/2024Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Β' Λυκείου

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 01/09/2023Αρχαία Γνωστό
 • 02/09/2023Λατινικά
 • 10/09/2023Αρχαία Άγνωστο
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Αρχαία Προσ.
 • 22/10/2023Λατινικά
 • 05/11/2023Ιστορία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Αρχαία Προσ.
 • 17/12/2023Λατινικά
 • 14/01/2024Ιστορία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Αρχαία Προσ.
 • 18/02/2024Λατινικά
 • 03/03/2024Ιστορία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Αρχαία Προσ.
 • 14/04/2024Λατινικά
 • 21/04/2024Ιστορία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Υγείας

 • 01/09/2023Βιολογία
 • 02/09/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 10/09/2023Χημεία
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Βιολογία
 • 22/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2023Χημεία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Βιολογία
 • 17/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2024Χημεία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Βιολογία
 • 18/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/03/2024Χημεία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Βιολογία
 • 14/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 21/04/2024Χημεία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Θετικές Επιστήμες

 • 01/09/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 02/09/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 10/09/2023Χημεία
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Άλγεβρα
 • 22/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2023Χημεία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2024Χημεία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Άλγεβρα
 • 18/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/03/2024Χημεία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 14/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 21/04/2024Χημεία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 01/09/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 02/09/2023Πληροφορική
 • 10/09/2023ΑΟΘ
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Άλγεβρα
 • 22/10/2023Πληροφορική
 • 05/11/2023ΑΟΘ
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2023Πληροφορική
 • 14/01/2024ΑΟΘ
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Άλγεβρα
 • 18/02/2024Πληροφορική
 • 03/03/2024ΑΟΘ
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 14/04/2024Πληροφορική
 • 21/04/2024ΑΟΘ
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Γ' Λυκείου

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 01/09/2023Αρχαία Προσ/σμού
 • 02/09/2023Ιστορία
 • 10/09/2023Λατινικά
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Αρχαία Προσ/σμού
 • 22/10/2023Λατινικά
 • 05/11/2023Ιστορία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Αρχαία Προσ/σμού
 • 17/12/2023Λατινικά
 • 14/01/2024Ιστορία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 18/02/2024Λατινικά
 • 03/03/2024Ιστορία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 14/04/2024Λατινικά
 • 21/04/2024Ιστορία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Υγείας

 • 01/09/2023Βιολογία Προσ/σμού
 • 02/09/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 10/09/2023Χημεία
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Βιολογία Προσ/σμού
 • 22/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2023Χημεία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Βιολογία Προσ/σμού
 • 17/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2024Χημεία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 18/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/03/2024Χημεία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 14/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 21/04/2024Χημεία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Θετικές Επιστήμες

 • 01/09/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 02/09/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 10/09/2023Χημεία
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 22/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2023Χημεία
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2024Χημεία
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 18/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/03/2024Χημεία
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 14/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 21/04/2024Χημεία
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 01/09/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 02/09/2023Πληροφορική
 • 10/09/2023ΑΟΘ
 • 17/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 22/10/2023Πληροφορική
 • 05/11/2023ΑΟΘ
 • 19/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2023Πληροφορική
 • 14/01/2024ΑΟΘ
 • 21/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 18/02/2024Πληροφορική
 • 03/03/2024ΑΟΘ
 • 10/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 31/03/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 14/04/2024Πληροφορική
 • 21/04/2024ΑΟΘ
 • 28/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Αποφοίτων

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 19/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 10/10/2023Αρχαία Προσ/σμού
 • 24/10/2023Λατινικά
 • 07/11/2023Ιστορία
 • 21/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 05/12/2023Αρχαία Προσ/σμού
 • 19/12/2023Λατινικά
 • 16/01/2024Ιστορία
 • 23/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/02/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 20/02/2024Λατινικά
 • 05/03/2024Ιστορία
 • 12/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/04/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 16/04/2024Λατινικά
 • 23/04/2024Ιστορία
 • 30/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Υγείας

 • 19/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 10/10/2023Βιολογία Προσ/σμού
 • 24/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 07/11/2023Χημεία
 • 21/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 05/12/2023Βιολογία Προσ/σμού
 • 19/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 16/01/2024Χημεία
 • 23/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/02/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 20/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 05/03/2024Χημεία
 • 12/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/04/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 16/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 23/04/2024Χημεία
 • 30/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Θετικές Επιστήμες

 • 19/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 10/10/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 24/10/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 07/11/2023Χημεία
 • 21/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 05/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 19/12/2023Φυσική Προσ/σμού
 • 16/01/2024Χημεία
 • 23/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/02/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 20/02/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 05/03/2024Χημεία
 • 12/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/04/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 16/04/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 23/04/2024Χημεία
 • 30/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 19/09/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 10/10/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 24/10/2023Πληροφορική
 • 07/11/2023ΑΟΘ
 • 21/11/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 05/12/2023Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 19/12/2023Πληροφορική
 • 16/01/2024ΑΟΘ
 • 23/01/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/02/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 20/02/2024Πληροφορική
 • 05/03/2024ΑΟΘ
 • 12/03/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/04/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 16/04/2024Πληροφορική
 • 23/04/2024ΑΟΘ
 • 30/04/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία