70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Προγράμματα Διαγωνισμάτων

 • Αρχική
 • Προγράμματα Διαγωνισμάτων
 • Γ' Γυμνασίου
 • Α' Λυκείου
 • Β' Λυκείου
 • Γ' Λυκείου
 • Αποφοίτων

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα Γ' Γυμνασίου

 • 06/10/2024Μαθηματικά
 • 10/11/2024Νεοελληνική Γλώσσα
 • 01/12/2024Μαθηματικά
 • 19/01/2025Νεοελληνική Γλώσσα
 • 02/02/2025Μαθηματικά
 • 16/03/2025Νεοελληνική Γλώσσα
 • 30/03/2025Μαθηματικά
 • 04/05/2025Νεοελληνική Γλώσσα

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Α' Λυκείου

Μαθήματα Α' Λυκείου

 • 02/09/2024Γεωμετρία
 • 03/09/2024Φυσική
 • 08/09/2024Χημεία
 • 29/09/2024Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Άλγεβρα
 • 20/10/2024Φυσική
 • 03/11/2024Χημεία
 • 10/11/2024Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Γεωμετρία
 • 15/12/2024Φυσική
 • 12/01/2025Χημεία
 • 19/01/2025Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Άλγεβρα
 • 16/02/2025Φυσική
 • 09/03/2025Χημεία
 • 16/03/2025Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Γεωμετρία
 • 13/04/2025Φυσική
 • 27/04/2025Χημεία
 • 04/05/2025Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Β' Λυκείου

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 02/09/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 03/09/2024Λατινικά
 • 08/09/2024Ιστορία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 20/10/2024Λατινικά
 • 03/11/2024Ιστορία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 15/12/2024Λατινικά
 • 12/01/2025Ιστορία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 16/02/2025Λατινικά
 • 09/03/2025Ιστορία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Αρχαία Προσ.
 • 13/04/2025Λατινικά
 • 27/04/2025Ιστορία
 • 04/05/2025Αρχαία Προσ/σμού

Επιστήμες Υγείας

 • 02/09/2024Βιολογία
 • 03/09/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 08/09/2024Χημεία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Βιολογία
 • 20/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/11/2024Χημεία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Βιολογία
 • 15/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 12/01/2025Χημεία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Βιολογία
 • 16/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 09/03/2025Χημεία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Βιολογία
 • 13/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 27/04/2025Χημεία
 • 04/05/2025Βιολογία

Θετικές Επιστήμες

 • 02/09/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 03/09/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 08/09/2024Χημεία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Άλγεβρα
 • 20/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/11/2024Χημεία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 12/01/2025Χημεία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Άλγεβρα
 • 16/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 09/03/2025Χημεία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 13/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 27/04/2025Χημεία
 • 04/05/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 02/09/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 03/09/2024Πληροφορική
 • 08/09/2024ΑΟΘ
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Άλγεβρα
 • 20/10/2024Πληροφορική
 • 03/11/2024ΑΟΘ
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/12/2024Πληροφορική
 • 12/01/2025ΑΟΘ
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Άλγεβρα
 • 16/02/2025Πληροφορική
 • 09/03/2025ΑΟΘ
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 13/04/2025Πληροφορική
 • 27/04/2025ΑΟΘ
 • 04/05/2025Μαθηματικά Προσ/σμού

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Γ' Λυκείου

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 02/09/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 03/09/2024Λατινικά
 • 08/09/2024Ιστορία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 20/10/2024Λατινικά
 • 03/11/2024Ιστορία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 15/12/2024Λατινικά
 • 12/01/2025Ιστορία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 16/02/2025Λατινικά
 • 09/03/2025Ιστορία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 13/04/2025Λατινικά
 • 27/04/2025Ιστορία
 • 04/05/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 11/05/2025Λατινικά

Επιστήμες Υγείας

 • 02/09/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 03/09/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 08/09/2024Χημεία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 20/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/11/2024Χημεία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 15/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 12/01/2025Χημεία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Βιολογία Προσ/σμού
 • 16/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 09/03/2025Χημεία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Βιολογία Προσ/σμού
 • 13/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 27/04/2025Χημεία
 • 04/05/2025Βιολογία Προσ/σμού
 • 11/05/2025Χημεία

Θετικές Επιστήμες

 • 02/09/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 03/09/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 08/09/2024Χημεία
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 20/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 03/11/2024Χημεία
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 12/01/2025Χημεία
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 16/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 09/03/2025Χημεία
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 13/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 27/04/2025Χημεία
 • 04/05/2025Μάθηματικά Προσ/σμού
 • 11/05/2025Φυσική Προσ/σμού

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 02/09/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 03/09/2024Πληροφορική
 • 08/09/2024ΑΟΘ
 • 29/09/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 06/10/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 20/10/2024Πληροφορική
 • 03/11/2024ΑΟΘ
 • 10/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/12/2024Πληροφορική
 • 12/01/2025ΑΟΘ
 • 19/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 02/02/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 16/02/2025Πληροφορική
 • 09/03/2025ΑΟΘ
 • 16/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 30/03/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 13/04/2025Πληροφορική
 • 27/04/2025ΑΟΘ
 • 04/05/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 11/05/2025Πληροφορική

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Αποφοίτων

Θεωρητικές Επιστήμες

 • 01/10/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 22/10/2024Λατινικά
 • 05/11/2024Ιστορία
 • 12/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2024Αρχαία Προσ/σμού
 • 17/12/2024Λατινικά
 • 14/01/2025Ιστορία
 • 21/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 18/02/2025Λατινικά
 • 11/03/2025Ιστορία
 • 18/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/04/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 15/04/2025Λατινικά
 • 29/04/2025Ιστορία
 • 06/05/2025Αρχαία Προσ/σμού
 • 13/05/2025Λατινικά

Επιστήμες Υγείας

 • 01/10/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 22/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2024Χημεία
 • 12/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2024Βιολογία Προσ/σμού
 • 17/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2025Χημεία
 • 21/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2025Βιολογία Προσ/σμού
 • 18/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 11/03/2025Χημεία
 • 18/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/04/2025Βιολογία Προσ/σμού
 • 15/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 29/04/2025Χημεία
 • 06/05/2025Βιολογία
 • 13/05/2025Χημεία

Θετικές Επιστήμες

 • 01/10/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 22/10/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 05/11/2024Χημεία
 • 12/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2024Φυσική Προσ/σμού
 • 14/01/2025Χημεία
 • 21/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 18/02/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 11/03/2025Χημεία
 • 18/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/04/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/04/2025Φυσική Προσ/σμού
 • 29/04/2025Χημεία
 • 06/05/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 13/05/2025Φυσική Προσ/σμού

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 • 01/10/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 08/10/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 22/10/2024Πληροφορική
 • 05/11/2024ΑΟΘ
 • 12/11/2024Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 03/12/2024Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 17/12/2024Πληροφορική
 • 14/01/2025ΑΟΘ
 • 21/01/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 04/02/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 18/02/2025Πληροφορική
 • 11/03/2025ΑΟΘ
 • 18/03/2025Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • 01/04/2025Μαθηματικά Προσ/σμού
 • 15/04/2025Πληροφορική
 • 29/04/2025ΑΟΘ
 • 06/05/2025Μάθηματικά Προσ/σμού
 • 13/05/2025Πληροφορική